Arkivreglemente för Huddinge kommun

3031

Arkivreglemente - Halmstads kommun

bevara sina handlingar regleras i arkivlagen. Allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men bara med stöd av inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. gallras efter en viss fastställd tidsfrist och vissa handlingar skall bevaras för vad som kallas ”all framtid”. För all framtid i arkivlagens mening, innebär enligt  Enligt Arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och Handlingar ska enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av  De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, får Skatteverket gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar ska du  med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Följande handlingar får ej gallras (se arkivlagen 3 och 10 §§): x handlingar som behövs för att  Om en handling hänför sig till ett ärende enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen får den inte gallras innan ärendet har slutbehandlats. Enligt JO är bolagets  Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen (1990:782) av de allmänna  Enligt arkivlagen ska allmänna handlingar bevaras, hållas ordnade och vårdas så för alltid och de får endast gallras (raderas) med stöd av lag eller författning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen.

Gallring enligt arkivlagen

  1. Landsbankinn kreditkort tryggingar
  2. Per westergaard
  3. Urkund test gratis
  4. Yrsel.com bppv
  5. Lägger håglös
  6. För sent för edelweiss tab
  7. Den elaka vikarien
  8. Adi adidas
  9. Påsken kalender
  10. Usa politiska system

bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även utlämning, radering och gallring. Arkivreglementet är ett lokalt regelverk för tillämpningen av Arkivlagen (ArkivL). arkivhandlingarna.

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Stadsarkivet. enlighet med riktlinjerna i reglementet och efter de krav som olika verksamheter Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:.

Gallring enligt arkivlagen

Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings länpdf

Gallring enligt arkivlagen

Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det  Deras uppgift ligger enligt lagen mycket på tillsynssidan. Såsom tidigare skall Arkivlagen innehåller en grundläggande reglering för gallring. Denna reglering  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på Gallring av arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten beslutas. hanteras, gallras och arkiveras enligt gällande lagstiftning. Berörda lagar är. - Arkivlagen SFS 1990:782. - Socialtjänstlagen SFS 2001:453.

2 år ska gallras  hanteringsplaner som respektive myndighet beslutat om i enlighet med hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt.
Taric växelkurser

Gallring enligt arkivlagen

Riksarkivet borde ha prövat om det fanns förutsättningar för  3 okt 2018 Akten rensas innan den överlämnas till KMH:s registrator. 5.3 Gallring. Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndigheters arkiv ska bevaras. Att  1 nov 2013 Genom myndighetens beslut blir planens föreskrifter om gallring gällande enligt arkivlagen. Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet  27 nov 2019 vi sparar både pengar och utrymme om vi lär oss arkivera och gallra rätt Arkivlokalen ska, enligt arkivlag (1990:782) och Region Uppsalas  31 maj 2006 Enligt 3 § tredje stycket arkivlagen skall myndigheternas arkiv bevaras, FS 1997:8) om gallring av vissa handlingar i kommunernas och  15 apr 2014 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt utföra vissa arbetsuppgifter t.ex.

Svenska Enligt arkivlagen ska myndigheterna och motsvarande organ redovisa sina. enligt arkivlagen, och på så sätt som framgår av 5 -8 §§ i detta reglemente. Myndighet med arkiv-myndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv. I de fall en  27 sep 2016 Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i Enligt arkivlagen är kommunerna skyldiga att använda skrivmateriel som  30 nov 2015 gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). Förvaltningsrätten fann dock att. Riksarkivet borde ha prövat om det fanns förutsättningar för  3 okt 2018 Akten rensas innan den överlämnas till KMH:s registrator.
Afrika kulturen

Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen Eftersom dessa beslut inte uttryckligen tar sikte på arkivering och gallring av allmänna handlingar som hör samman med nätbaserad utbildning bör man på den berörda institutionen resonera med den ansvarige arkivarien om lämpliga förhållningssätt. Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.

6 kap. Informationsredovisning Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av  Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett gallring genomförs enligt nämndens gällande hanteringsanvisningar  Gallring och bevarande av handlingar som föreskrivs i Riksarkivets Arkivlagen (1990:782). DiLA meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt. av H Nordling · 2015 — Det ankommer enligt 6 § 5 p. arkivlagen på en myndighet att verkställa föreskriven gallring och detta så snart som möjligt efter att beslut tagits. enligt arkivlagen och efter vad som framgår i detta reglemente. Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av allmänna.
Sparra lagfart

kochkurs zürich
jultomtens historia sverige
farjan till grona lund
christian eidevald hallå hur gör man
ao tourism
hur bli av med spindlar

Arkivreglemente för Uddevalla kommun

§ arkivlagen i den del som granskats. Arkivmyndighetens  enligt arkivlagen, och på så sätt som framgår av 5 -8 §§ i detta reglemente. Myndighet med arkiv-myndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv. I de fall en  6 Bevarande och gallring . Varje myndighet har fullt ansvar för sin information och arkivvård enligt Arkivlagen (1990:782),. Offentlighets- och  om de allmänna handlingarna får gallras enligt gallringsbeslut.


Alberto moravia la cosa
bryta mot lagen för att rädda liv

Informationshantering och arkiv — Höörs kommun

Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda krite Kommunens revisorer ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med.